Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine

 www.riigiteataja.ee/akt/404102017030